Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2021-11-18T12:32:09+00:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jacqueline Cino met betrekking tot een activiteit die Jacqueline Cino organiseert.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Deelname aan de activiteiten die Jacqueline Cino organiseert, zoals workshops, retraites, privé-lessen en andere evenementen, geschiedt volledig op eigen risico.
Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden.
2.2 Jacqueline Cino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Als de locatie waar de activiteiten worden georganiseerd, niet voorziet in een kluisje waar waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen, wordt de deelnemer geadviseerd waardevolle persoonlijke eigendommen mee te nemen in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt, en niet in een kleedruimte.
2.3 Jacqueline Cino is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
2.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Jacqueline Cino dienen te worden vergoed.

Artikel 3: Algemeen
3.1 Alle rechten met betrekking tot een activiteit van Jacqueline Cino en de website berusten bij Jacqueline Cino, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de website te publiceren.
3.2 Aanbiedingen gedaan door Jacqueline Cino verplichten Jacqueline Cino tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt Jacqueline Cino niet. Een aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.
3.3 Een Overeenkomst met Jacqueline Cino komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een activiteit. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de bevestiging van deelname aan de deelnemer. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt de deelnemer deze Algemene leveringsvoorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 4: Deelname aan activiteiten
Deelname aan activiteiten van Jacqueline Cino is in beginsel persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Betaling
De betaling geschiedt voorafgaande aan deelname aan een activiteit. De deelnemer krijgt na inschrijving via het inschrijfformulier op de website een bevestiging van deelname alsmede een factuur. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie plaats. Jacqueline Cino behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 6: Programmawijzigingen
Jacqueline Cino behoudt zich het recht voor de indeling van de activiteit wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens
Deelnemer is ermee bekend dat Jacqueline Cino Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van de deelnemer kunnen door Jacqueline Cino worden verwerkt indien de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie over de wijze waarop Jacqueline Cino Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van Jacqueline Cino.

Artikel 8: Diversen
8.1 Jacqueline Cino is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf een door Jacqueline Cino aangegeven datum. Jacqueline Cino zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.jacquelinecino.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven deelnemer het recht om Jacqueline Cino mede te delen dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.