Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2019-01-15T09:58:48+00:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rouwen met Yoga met betrekking tot een activiteit die Rouwen met Yoga organiseert.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1. Deelname aan de activiteiten die Rouwen met Yoga organiseert, zoals workshops, retraites, privé-lessen en andere evenementen, geschiedt volledig op eigen risico.
Bij lichamelijke en/ of psychische klachten dient u uw huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen ten alle tijde per direct aan de docent kenbaar gemaakt te worden.
2.2 Rouwen met Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. Als de locatie waar de activiteiten worden georganiseerd, niet voorziet in een kluisje waar waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen, wordt de deelnemer geadviseerd waardevolle persoonlijke eigendommen mee te nemen in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt, en niet in een kleedruimte.
2.3 Rouwen met Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
2.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Rouwen met Yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 3: Algemeen
3.1 Alle rechten met betrekking tot een activiteit van Rouwen met Yoga en de website berusten bij Rouwen met Yoga, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de website te publiceren.
3.2 Aanbiedingen gedaan door Rouwen met Yoga verplichten Rouwen met Yoga tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt Rouwen met Yoga niet. Een aanbod gedaan in reclamemateriaal is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie.
3.3 Een Overeenkomst met Rouwen met Yoga komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een activiteit. Aanvaarding vindt plaats door toezending van de bevestiging van deelname aan de deelnemer. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt de deelnemer deze Algemene leveringsvoorwaarden.
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Amsterdam is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 4: Deelname aan activiteiten
Deelname aan activiteiten van Rouwen met Yoga is in beginsel persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Betaling
De betaling geschiedt voorafgaande aan deelname aan een activiteit. De deelnemer krijgt na inschrijving via het inschrijfformulier op de website een bevestiging van deelname alsmede een factuur. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie plaats. Rouwen met Yoga behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 6: Programmawijzigingen
Rouwen met Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van de activiteit wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 7: Persoonsgegevens
Deelnemer is ermee bekend dat Rouwen met Yoga Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van de deelnemer kunnen door Rouwen met Yoga worden verwerkt indien de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie over de wijze waarop Rouwen met Yoga Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van Rouwen met Yoga.

Artikel 8: Diversen
8.1 Rouwen met Yoga is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf een door Rouwen met Yoga aangegeven datum. Rouwen met Yoga zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op www.rouwenmetyoga.nl. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven deelnemer het recht om Rouwen met Yoga mede te delen dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.