Privacyverklaring, cookiebeleid

/Privacyverklaring, cookiebeleid
Privacyverklaring, cookiebeleid2021-11-18T11:37:48+00:00

Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze verklaring geeft informatie over hoe Jacqueline Cino omgaat met persoonsgegevens die aan Jacqueline Cino worden verstrekt.

Jacqueline Cino acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door Jacqueline Cino zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Jacqueline Cino is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-11-2021.

Contactgegevens
www.jacquelinecino.nl
Contactpersoon: mw. J.A.M. Cino
info@jacquelinecino.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jacqueline Cino verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Geslacht
Voor- en achternaam
voorletters
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
geboortedata

Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt die relevant zijn in verband met een deelname aan een workshop, retraite of privésessie
Uw aanmelding voor deelname aan een workshop of verzoek om informatie
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Indien van toepassing – dieetwensen

Onze dienstverlening
Jacqueline Cino vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
• de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
• gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
• uw communicatievoorkeuren en instellingen;
• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u dienst afneemt);
• surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
• Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Jacqueline Cino niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Vanwege wettelijke verplichtingen kan het noodzakelijk zijn dat Jacqueline Cino gegevens bewaart tot maximaal 7 boekjaren na het jaar waarin u de gegevens hebt verstrekt.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Jacqueline Cino worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.
Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Jacqueline Cino wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Jacqueline Cino stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mochten er redenen zijn waarom niet aan één van de genoemde verzoeken kan worden voldaan, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jacqueline Cino
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Jacqueline Cino dan horen wij dit graag via info@jacquelinecino.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiesbeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.
Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:
• Relevante navigatie-instellingen te tonen
• Voorkeuren van bezoekers te onthouden
• De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
• Het aantal weergegeven advertenties te beperken

Het gebruik van cookies door Jacqueline Cino
Jacqueline Cino legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van Jacqueline Cino staan vermeld.

4 categorieën
Basis
Basiscookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken, zoals de navigatie. De website werkt niet goed zonder deze cookies. Daarnaast verzamelen we basisstatistieken, zonder dat we persoonlijke informatie van u opslaan.

Statistieken
Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe u onze website gebruikt. Met deze informatie kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

Marketing
We gebruiken marketingcookies om bezoekers over meerdere websites te kunnen volgen. Met de verzamelde informatie kunnen we relevante advertenties van Jacqueline Cino op verschillende advertentienetwerken tonen.

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. Jacqueline Cino aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in op deze website, of voor de gevolgen daarvan.

Voorbehoud rechten
Niets uit deze website mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacqueline Cino.